Nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ việc

Đăng bởi: webchuanVào: 20 Tháng Hai,2022

Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định là cá nhân cư trú tại Việt Nam và có phát sinh thu nhập phải có trách nhiệm khai và quyết toán thuế. Tại khoản 3, điều 21 của Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

Cá nhân có thu nhập tiền công uỷ quyền cho tổ chức, tiền lương cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

  • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi, một tổ chức và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi, một tổ chức và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác trong năm không hơn 10 triệu đồng. Đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10%, mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
  • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Trong trường hợp nếu tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Và tổ chức cũ và tổ chức mới là trong cùng một hệ thống, thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cá nhân có thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ việc

Nếu trường hợp nhân viên không còn làm việc tại doanh nghiệp vào thời điểm quyết toán thuế thì nhân viên này không phụ thuộc trường hợp được uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi nghỉ việc.Ở trường hợp này thì nhân viên tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế khi công ty đã cấp đủ chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Công ty đã có mẫu chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì cấp cho nhân viên thuộc trường hợp nói trên phải làm thủ tục đề nghị để cơ quan thuế cấp mẫu nếu công ty đó chưa có mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN.